Hoppa till innehållet

Adressändrings allmänna kundvillkor

1 OMFATTNING OCH BESTÄLLNING

1.1 Dessa kundvillkor gäller för Svensk Adressändrings (”SvAAB”) tjänster som avtalats mellan SvAAB och kunden enligt punkt 1.2 ("Tjänsterna”). Tjänsterna utförs endast inom de till SvAAB anslutna postoperatörernas utdelningsområden samt på dessa operatörers utdelningsvillkor. Information om anslutna postoperatörer finns på www.adressandring.se (”Webbplatsen”) eller hos SvAAB:s kundtjänst, telefon 020-97 98 99 eller 0771-97 98 99 vid utomlands- eller mobilsamtal (”Kundtjänsten”).

1.2 Avtal om Tjänst (”Avtalet”) har ingåtts när SvAAB erhållit kundens (”Kunden”) beställning, på något av nedan angivna sätt
1. Underskriven beställningsblankett;
2. Beställning med godkänd identifiering via e-legitimation eller fysisk legitimation;
3. Godkänd direktbetalning via Webbplatsen.

1.3 Tjänsten startar den dag Kunden angivit i beställningen dock tidigast fyra (4) arbetsdagar efter det av Avtalet ingåtts.

2 PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR 

2.1 Priser och avgifter framgår av beställningsblanketten, på Webbplatsen eller hos Kundtjänsten. För enbart adressändring enligt punkt 4.3 utgår ingen avgift. Vid ändring av de i beställningsblanketten angivna eftersändningsadresserna efter Tjänsten påbörjats utgår ny full avgift.

2.2 Betalning kan ske med SvAAB:s inbetalningskort, genom direktbetalning med bank- eller kreditkort, via internetbank eller kontant på Postens Företagscenter. Vilket betalningssätt som gäller för Tjänst framgår av Avtalet. Erlagd avgift för påbörjad Tjänst återbetalas inte förutsatt att Kunden inte utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 5.1 varvid erlagd avgift helt eller delvis återbetalas.

2.3 Vid kredit skall avgiften betalas inom tjugo (20) dagar från tidpunkten då Avtalet ingicks (se punkt 1.2). Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid betalningspåminnelse tillkommer 60 kronor i avgift. Sker inte betalning i rätt tid kan SvAAB omedelbart avbryta Tjänsten.

2.4 Om priset för eftersändning av post till företag är baserat på den av företaget uppgivna postvolymen per vecka och det vid stickprovskontroll eller på annat sätt skulle visa sig att den faktiska volymen överstiger den uppgivna volymen, har SvAAB rätt att anpassa priset till den faktiska volymen.

2.5 Gäller beställningen en avliden person är beställaren Kund och betalningsansvarig. Kunden intygar genom sin underskrift av beställningsblanketten att Kunden innehar vårdnadsintyg och därigenom är behörig att företräda dödsboet. Kunden ska styrka sin behörighet att företräda dödsboet om SvAAB begär det, t ex genom uppvisande av vidimerad kopia av vårdnadsintyg, fullmakt från dödsbodelägarna, dödsboanmälan, bouppteckning eller förordnande som bouppteckningsman. Efterlevande make/maka äger också rätt att underteckna anmälan.

3 PERSON- OCH ADRESSUPPGIFTER 

Person- och adressuppgifterna i den beställda Tjänsten lagras på IT-medium för administration hos SvAAB eller underleverantör till SvAAB och vidarebefordras, förutom till myndigheter, till de postoperatörer som är anslutna till SvAAB och till de underleverantörer till SvAAB som SvAAB vid var tid anlitar för utförandet av Tjänsterna. Dessa använder uppgifterna för utdelning, eftersändning och lagring av post och i övrigt för utförandet av Tjänsterna. Genom att bekräfta beställningen medger Kunden detta samt att postoperatörerna lämnar ut namn- och adressuppgifter till avsändare av post för att möjliggöra för dessa att använda rätt adress. Utlämnandet skall ha direkt samband med sådan post som lämnats till postoperatören för distribution till mottagaren. I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om den registrerades rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade och om rätten att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade.

Uppgifter gällande dödsbo uppdateras endast i SvAABs och berörda postoperatörers register.

 


4 EFTERSÄNDNING, LAGRING OCH ADRESSÄNDRING

4.1 Med eftersändning avses att Kundens brevförsändelser omadresseras och delas normalt ut inom sju (7) dagar till Kundens nya eller tillfälliga adress (definitiv resp. tillfällig eftersändning). Definitiv eftersändning pågår högst tolv (12) månader och tillfällig eftersändning högst sex (6) månader. Försändelser som finns hos Posten sista dagen (utrikes - sista veckan) respektive Bring Citymail sista veckan (utrikes - sista två veckorna) i en tillfällig eftersändningsperiod eftersänds inte utan delas ut på den ordinarie adressen påföljande dag på vilken postoperatören utför utdelning. Eftersändning omfattar inte vissa försändelser, t.ex. oadresserad direktreklam och alla typer av paket (avier eftersänds dock normalt).

4.2 Med lagring avses att Kundens brevförsändelser lagras hos postoperatör högst två (2) månader. Efter lagringsperiodens slut delas posten ut påföljande dag vilken postoperatören utför utdelning. Postoperatör är inte skyldig att lämna ut försändelser under den avtaladen lagringstiden. Kunden har dock möjlighet att avbryta tjänsten enligt punkt 6. Försändelser adresserade till postbox, expressbrev, oadresserad reklam och paket lagras inte.

4.3 Om kunden anmäler adressändring till SvAAB vid flyttning utan att beställa eftersändning returnerar postoperatören försändelserna till avsändaren.

4.4 Om endast en (1) vårdnadshavare anmäler adressändring och definitiv eftersändning intygar vårdnadshavaren genom sin underskrift att han/hon är ensam vårdnadshavare till barnet.

4.5 SvAAB åtar sig att förmedla företagskunders ändrade adressuppgifter elektroniskt till de företag, föreningar och andra organisationer som anges under rubriken ”Meddela företag din nya adress” på beställningsblanketten och till vilka kunden genom klar och tydlig markering på blanketten begärt sådan förmedling vid beställningen enligt punkt 1.2 ovan. Förmedlingen sker avgiftsfritt för kunden.

5 ÅNGERRÄTT

5.1 Ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) gäller för konsumenter. Ett distansavtal uppkommer när Avtal har ingåtts via telefon eller via Webbplatsen. Avtal som har ingåtts på Postens Företagscenter omfattas således inte av ångerrätt.

5.2 Kunden har, om den är konsument, rätt att frånträda ingånget distansavtal inom 14 dagar. Om Kunden vill nyttja sin ångerrätt enligt ovan skall SvAAB meddelas innan ångerfristen gått ut, dvs. inom 14 dagar från den dag Avtalet ingicks. För ytterligare information om villkoren för och verkan av utövande av ångerrätt, se Webbplatsen och/eller separat information om ångerrätt.

5.3 Ångerrätt gäller inte för Avtal som avser en tjänst som fullgjorts, om Kunden uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och accepterat att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

6 FÖRTIDA UPPHÖRANDE ELLER FÖRLÄNGNING

Kunden kan avbryta eller förlänga Tjänsten genom att kontakta Kundtjänsten senast fem (5) arbetsdagar före avbrotts- eller förlängningstidpunkten. Vid förtida upphörande av tjänsten Lagring gäller att efter lagringsperiodens slut delas posten ut påföljande dag på vilken postoperatör utför utdelning. Kontrollnumret på beställningsblanketten skall uppges vid kontakten. Vid förlängning av Tjänsten gäller avgifter och betalningsvillkor enligt punkt 2. Avbeställes Tjänst innan den har påbörjats har SvAAB rätt att ta ut en administrationsavgift av Kunden. Observera att särskilda bestämmelser kan gälla hos en postoperatör för eftersändning och förlängning av eftersändning från postbox. Sådana bestämmelser gäller framför dessa kundvillkor.

7 ANSVAR

7.1 Har inte SvAAB till väsentlig del fullgjort sitt åtagande har Kunden rätt till ersättning för styrkta och rimliga utlägg för åtgärder vid reklamation, t ex porto och telefon men inte för resor för att t.ex. hämta felaktigt utdelade försändelser. SvAAB:s ersättningsskyldighet är dock alltid begränsad till storleken av den avgift som Kunden betalat för Tjänsten och omfattar inte i något fall Kundens indirekta skador såsom t. ex. utebliven handelsvinst, räntekostnader, avgifter, kostnader som blivit onyttiga för Kunden eller andra följdskador. Kunden har dock aldrig rätt till ersättning vid enbart adressändring enligt punkt 4.3.

7.2 SvAAB har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar för skada eller förlust som beror på sådan omständighet utanför SvAAB:s kontroll som SvAAB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då uppdraget mottogs och vars följder SvAAB inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller också om underleverantör eller ett ombud för SvAAB förhindras att utföra uppdrag för SvAAB:s räkning på grund av sådan omständighet som härvid avses. Hinder för postutdelning på grund av t.ex. förhållanden som innebär fara eller hälsorisk för postoperatörens personal, olämpliga postlådor eller postlådeplacering samt låsta portar utgör exempel på omständighet utanför SvAAB:s kontroll.

7.3 SvAAB har heller ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar vid fel, brist eller dröjsmål som vållats av SvAAB vid förmedling av kundens ändrade adressuppgifter enligt punkt 4.5 ovan.

7.4 Vill kunden ställa krav på ersättning på grund av fel eller brist i Tjänsten måste Kunden meddela detta till Kundtjänsten inom skälig tid räknat från den tidpunkt då Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt felet dock senast inom ett (1) år räknat från den tidpunkt då felet eller bristen inträffade. För konsumenter dock senast inom tre (3) år räknat från den tidpunkt då tjänsten avslutades. 

8 TVIST

8.1 En eventuell tvist mellan konsument och SvAAB, som inte kan lösas genom kontakter dem emellan, kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden och/ eller allmän domstol.

8.2 Tvist mellan SvAAB och näringsidkare om hur avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall tolkas och tillämpas skall – i den mån den inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna – hänskjutas till medling enligt Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta. Motsätter sig part medling eller avbryts medlingen, skall tvisten, om den gäller anspråk på minst 15 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring, avgöras genom skiljedom i Stockholm enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Understiger anspråket 15 basbelopp skall tvisten avgöras av allmän domstol. 

Svensk Adressändring AB (Org.nr. 556476-3562) ägs av Posten (85%) och Bring Citymail (15%). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten sker i samverkan med övriga postoperatörer och Skatteverket.

 

 

Tillbaka

 

Följande villkor gäller för Svensk Adressändrings (”SvAAB”) tillhandahållande av tjänsten Adressbevakaren.

 1. Adressbevakaren är en informationstjänst för privatpersoner (”Kunden”) som innebär att SvAAB via e-post och/eller sms (enligt Kundens val) informerar Kunden om att en person med användande av Kundens personnummer beställt eller ändrat SvAAB:s tjänster adressändring, eftersändning eller lagring av post i Kundens namn direkt hos SvAAB, alternativt att en ändring av Kundens folkbokföringsadress gjorts direkt hos Skatteverket som SvAAB erhållit information om genom SPAR Statens Personadressregister. SvAAB:s tjänster beskrivs närmare på www.adressandring.se (”Webbplatsen”).

 2. Har Kunden erhållit information, via e-mail eller/och sms, från SvAAB om
  beställning eller ändring av tjänst hos SvAAB, som enligt Kunden härrör från annan beställare, skall SvAAB på begäran av Kunden upphäva den felaktiga beställningen eller ändringen. Begäran om upphävande av beställning eller ändring ska göras av kund personligen per telefon till SvAAB:s kundtjänst (se telefonnummer punkt 4 nedan). SvAAB:s möjlighet att utföra upphävandet är bl.a. beroende av hur snabbt Kunden begär upphävande efter det att Kunden erhållit notifiering från SvAAB.

Gäller informationen en ändring av folkbokföringsadress måste Kunden själv begära
upphävande direkt hos Skatteverket.

 1. Avtal om Adressbevakaren har ingåtts;   
  • Vid beställning på Webbplatsen med godkänd identifiering via e-legitimation och genomförd direktbetalning med bank- eller kreditkort.
  • Vid annan beställning på Webbplatsen: När betalning för tjänsten enligt villkoren i SvAAB:s faktura finns registrerad på SvAAB:s konto. 

Sker inte betalning i rätt tid är beställningen ogiltig och Tjänsten startas inte. 

Har Kunden ingått avtal om SvAAB:s tjänst eftersändning har Kunden samtidigt ingått avtal om Adressbevakaren om Kunden beställt denna tjänst samtidigt med beställningen av eftersändningstjänsten varvid Kunden erhåller Adressbevakaren avgiftsfritt under den tid som anges i avtalet för Adressbevakaren. Vid förlängning av avtalet för Adressbevakaren därefter gäller de villkor för förlängning som anges i punkt 6 nedan. 

Tjänsten startas inom 24 timmar efter att avtalet ingåtts.  

Avtal får endast ingås av privatpersoner som det uppgivna personnumret tillhör. 

 1. Priser och avgifter för Adressbevakaren finns på Webbplatsen eller hos SvAAB:s kundtjänst telefon 0771-40 11 40 eller 0771-97 98 99 vid utlands- eller mobilsamtal (”Kundtjänsten”).

 2. Betalning sker i förskott antingen månadsvis eller årsvis

 3. Vid månadsvis betalning gäller avtal om Adressbevakaren en (1) månad räknat fr.o.m. den dag avtalet ingicks och förlängs automatiskt med en (1) månad i taget såvida Kunden erlagt betalning i förskott före utgången av innevarande månad.
  Vid årsvis betalning gäller avtalet ett (1) år och förlängs automatiskt med ett (1) år i taget såvida Kunden erlagt betalning i förskott innan utgången av innevarande period.
   
 4. SvAAB kan när som helst säga upp avtalet till upphörande med en (1) månads uppsägningstid. Vid sådan uppsägning blir SvAAB återbetalningsskyldig för belopp som Kunden erlagt i förskott för tid som Kunden inte kan utnyttja tjänsten efter uppsägningstidens utgång.
   
 5. SvAAB ansvar inte för:
  • Fel eller brister i den information som SvAAB tillhandahåller Kunden i sms och/eller e-post.
  • Tekniska brister i tjänsten.
  • Att upphävande av beställning eller ändring av tjänst inte utförts i enlighet med Kundens begäran såvida inte SvAAB kan anses ha agerat grovt vårdslöst.

I övrigt gäller ansvarsvillkoren i punkt 7, Ansvar i Adressändrings Allmänna Kundvillkor, som finns tillgängligt på Webbplatsen och hos Kundtjänsten.

 1. I övrigt gäller nedanstående avsnitt i Adressändrings Allmänna Kundvillkor:
  • 3 Person- och adressuppgifter
  • 5 Ångerrätt
  • 8 Tvist

 

Tillbaka

 

Laddar...